• فهرست مقالات وحیده  ابوالحسنی زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی کاهش واکه ای در لهجه کیسکانی
    وحیده  ابوالحسنی زاده نفیسه  تقوی حکیمه  حمزه
    کاهش واکه ای فرایندی است که در هجاهای بی تکیه قابل مشاهده می باشد. در این فرآیند واکه ای به واکه دیگر تغییر ماهیت می دهد که در نتیجه آن کاهش واکه ای مرکزگرا یا مرکرگریز حاصل می شود. این تحقیق برآن است که با اندازه گیری دیرش و سازه¬های F1 و F2 واکه های [ɑ, o, u] در چکیده کامل
    کاهش واکه ای فرایندی است که در هجاهای بی تکیه قابل مشاهده می باشد. در این فرآیند واکه ای به واکه دیگر تغییر ماهیت می دهد که در نتیجه آن کاهش واکه ای مرکزگرا یا مرکرگریز حاصل می شود. این تحقیق برآن است که با اندازه گیری دیرش و سازه¬های F1 و F2 واکه های [ɑ, o, u] در لهجۀ کیسکانی کاهش واکه ای را در این لهجه مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دیرش و سازه F1 واکه های [u,ɑ] در زبان فارسی معیار بیشتر از لهجۀ کیسکانی است در حالی که مقدار F1 واکه [o] از مقدار آن در فارسی معیار بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که مقدارF2 واکه های موردنظر این لهجه از زبان فارسی معیار بیشتر است. بنابراین با توجه به اینکه در لهجه کیسکانی واکه ها به اطراف تمایل داشتند کاهش واکه ای در این لهجه از نوع مرکزگریز است. پرونده مقاله