• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل ساختار پيرنگ در منظومه بيژن و منيژه بر اساس نظريه تودوروف
    مريم  برزگر
    بیژن و منیژه از داستانهای معروف شاهنامه فردوسی است که روایت عشق بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب را به تصویر می¬کشد. مسأله اصلی پژوهش حاضر اینست تا نشان دهد كه آیا ساختار پيرنگ در منظومه بيژن و منيژه، براساس نظريه ساختارگرايانه تزوتان تودوروف از منظر روایی قابل تحلیل چکیده کامل
    بیژن و منیژه از داستانهای معروف شاهنامه فردوسی است که روایت عشق بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب را به تصویر می¬کشد. مسأله اصلی پژوهش حاضر اینست تا نشان دهد كه آیا ساختار پيرنگ در منظومه بيژن و منيژه، براساس نظريه ساختارگرايانه تزوتان تودوروف از منظر روایی قابل تحلیل است. برای نیل به این مقصود ابتدا، داستان به گزاره‌های پنجگانه و پي‌رفت‌هاي روايي تقسيم و پيرنگ هر پي‌رفت مشخص گردید. سپس با استفاده از گزاره‌هاي بديل كه در واقع گره‌گشايي در پيرنگ اصلي داستان است به سنخ‌شناسي انواع پيرنگ پرداختيم. در نهايت به اين نتيجه به دست آمد كه پيرنگ اصلي داستان حاصل كنش‌هاي اوليه و ثانويه داستان است كه در واقع همان بخش‌هاي گره و گره‌گشايي در پيرنگ داستان‌ها مي‌باشد. در این روایت سه سنخ جستجو کردن، به خواسته رسیدن و ناکام ماندن وجود داشت که با توجه به درصد پائین ناکامی می¬توان گفت الگوی پیرنگ موجود در داستان بيژن و منيژه از نوع به خواسته رسیدن و جستجو کردن است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل ساختاری طرح داستان کاموس کشانی بر اساس الگوی روایی تزوتان تودوروف
    صنم  جباری روح الله هادی
    شاهنامة فردوسی بزرگ‌ترین اثر حماسی ادب پارسی است که شالودة آن بر اساس داستان هایی است که می‌توان آن‌ها را از لحاظ عناصر درون متنی و کشف الگوی ارتباط آن‌ها، از جهت دریافت شایسته‌تر ماهیّت ادبیات، مورد برّرسی قرار داد. روایت‌شناسان ساختارگرا از جمله« تزوتان تودوروف» چکیده کامل
    شاهنامة فردوسی بزرگ‌ترین اثر حماسی ادب پارسی است که شالودة آن بر اساس داستان هایی است که می‌توان آن‌ها را از لحاظ عناصر درون متنی و کشف الگوی ارتباط آن‌ها، از جهت دریافت شایسته‌تر ماهیّت ادبیات، مورد برّرسی قرار داد. روایت‌شناسان ساختارگرا از جمله« تزوتان تودوروف» با ابداع نظام‌های مبتنی بر نمایش شکل واره‌ای برای روایت داستاني، هریک طرحی بر پایۀ واحدهای کمینۀ روایت و ارتباط آنها با یکدیگر بیان می‌کنند.وجود طرحی منسجم در داستان‌های شاهنامه این طرفیت را ایجاد کرده است که آن‌ها را با آرای ساختار گرایانی چون تزوتان تودوروف در حوزة روایت بررسی کرد. تودوروف برای برّرسی روایت‌ها سه نمود نحوی، کلامی و معنایی قائل است .در این مقاله ساختار طرح داستان کاموس کشانی به عنوان مهم‌ترین عنصر درون‌متنی با تکیه بر الگوی ساختاری « تزوتان تودورف»، از حیث نمود نحوی برّرسی شده‌ است. دستاوردی که بیشتر در این تحقیق رخ نموده‌است، عبارت است از این‌که طرح داستان کاموس کشانی در اوج انسجام و تناسبات ساختاری خود، قابل انطباق با الگوی ساختاری تودوروف است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای _تحلیلی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی چگونگی تأثیر روش منطق تصویری و فعالیت مباحثه‌ای در آموزش واژه‌ به غیرفارسی‌زبانان
    شهناز احمدی قادر شیما اسلامی فخر
    مقالۀ حاضر با مروری بر رویکردها و راهبردهای آموزش واژه، روش منطق تصویری و فعالیت مباحثه‌ای را به عنوان یک روش مؤثر در یادگیری عمیق واژه‌های جدید معرفی می‎کند. در این راستا پژوهشگران مروری بر مهمترین رویکردها و مفاهیم آموزش و یادگیری زبان دوم دارند که در ارتباط با یادگیر چکیده کامل
    مقالۀ حاضر با مروری بر رویکردها و راهبردهای آموزش واژه، روش منطق تصویری و فعالیت مباحثه‌ای را به عنوان یک روش مؤثر در یادگیری عمیق واژه‌های جدید معرفی می‎کند. در این راستا پژوهشگران مروری بر مهمترین رویکردها و مفاهیم آموزش و یادگیری زبان دوم دارند که در ارتباط با یادگیری واژه‏ بیش از حوزه‎های دیگر زبان قابل اجراست. همچنین واژه‏آموزی را پس از توصیف سیر تحولی آموزش واژه، در چارچوب الگوی پَساروشگرا پیشنهاد می‌دهد. این روش در قالب رویکرد یادگیری ضمنی، واژه‎ها را از طریق منطق تصویری و ارتباط واژه‌ها در شبکه‎های منطقی واژگانی به نحوی که زبان‌آموز خود به شکل فعال و مؤثر وارد روند یادگیری واژه می‎شود، آموزش می‎دهد‎. با ارائة این روش آموزش، چگونگی فعال‎سازی واژه‌ها و جنبه‌های مختلف واژگانی در سطح جمله و بافت‌های تعاملی توضیح داده می‎شود و در نهایت آموزش واژه به شکل مستقیم، یادگیری ضمنی را در پی خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی و شخصیت پردازی داستان گاو غلامحسین ساعدی
    سارا  حسین آبادی
    «گاو» اثر غلامحسین ساعدی یکی از داستان های کوتاه معاصر است، اثری است که جامعه ی عصر ساعدی را به تصویر می کشد این داستان روی کردی جاودیی دارد و رئالیسم واهمه و رعب و وحشت حاکم بر ایران را پس از کودتای 28 مرداد نشان می‌دهد، ساعدی با شخصیت پردازی خاص و خلق گفت و گوهای گست چکیده کامل
    «گاو» اثر غلامحسین ساعدی یکی از داستان های کوتاه معاصر است، اثری است که جامعه ی عصر ساعدی را به تصویر می کشد این داستان روی کردی جاودیی دارد و رئالیسم واهمه و رعب و وحشت حاکم بر ایران را پس از کودتای 28 مرداد نشان می‌دهد، ساعدی با شخصیت پردازی خاص و خلق گفت و گوهای گسترده زیر سایه رئالیسم جادویی (سیطره واقعیت بر خیال نه خیال بر واقعیت) داستان را پردازش کرده است. از این رو در پژوهش حاضر به عوامل مهم در پردازش شخصیت و عوامل موثر گرایش ساعدی به رئالیسم جادویی در داستان گاو پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی عشق به محبوب در شعر اندلس
    حدیثه  متولی مسعود باوان پوری
    ادبیات غنایی، یکی از گونه‌های ادبی است که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است و معادل قدیم آن کلمه غزل است. موضوع اصلی غزل، بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است و به دو نوع جسمانی (عاشقانه) و روحانی (عرفانی) تقسیم می‌شود. ادب چکیده کامل
    ادبیات غنایی، یکی از گونه‌های ادبی است که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است و معادل قدیم آن کلمه غزل است. موضوع اصلی غزل، بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است و به دو نوع جسمانی (عاشقانه) و روحانی (عرفانی) تقسیم می‌شود. ادبیات و زبان‌های مختلف سرشار از بیان این احساسات و عواطف در قالب شعر می‌باشد. ادبیات اندلس نیز به عنوان یکی از ادوار غنی شعر عربی شاهد بیان احساسات شاعران به محبوب شان است. این شاعران در شعر خویش توجه خاصی به محبوب و معشوق زمینی داشته و به توصیف زیبایی وی پرداخته‌اند. شاعران اندلسی به بیان سختی عشق، شکایت از محبوب، هجران محبوب و نیز درخواست مهر و عطوفت از وی اشاراتی داشته‌اند. مقاله حاضر برآن است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین عشق در شعر اندلس بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - جریان شناسی شعر معاصر- بهره نخست
    نوشین طالب زاده
    قرار معهود بر آن شده است که بنده در سلسله مقالاتی از جریان شناسی شعر معاصر سخن بگویم و زوایای دید مختلفی که بر پهنه شعر معاصر چشم انداز دارد را در این صفحات پدیدار سازم. در این شماره نخستین دورنمای کلی از شعر معاصر و اوضاع زمانه از دوره مشروطه پیش رویتان گسترده میشود تا چکیده کامل
    قرار معهود بر آن شده است که بنده در سلسله مقالاتی از جریان شناسی شعر معاصر سخن بگویم و زوایای دید مختلفی که بر پهنه شعر معاصر چشم انداز دارد را در این صفحات پدیدار سازم. در این شماره نخستین دورنمای کلی از شعر معاصر و اوضاع زمانه از دوره مشروطه پیش رویتان گسترده میشود تا جامعیت کلی شعر معاصر از دوره مشروطه به بعد در ذهنتان متبادر و مجسم گردد و از شمارگان بعد به تحلیل این کلیت با بیان جز به جز خشت بنای شعر معاصر پرداخته میشود. آغاز بی آغازی آن و پیشاهنگان نیما و تاثیر و تاثرات آن بر شعر پرده به پرده افکنده میشود تا شاید با حقیقت موهوم شعر معاصر که در هر گام رهاتر و بی تقید تر می‌شود و شاعرانی که خشت به خشت بر بنای نوین شعر طرح نو می افکنند اندکی فقط اندکی بتوان آشنا تر شد شاید یه این سان بتوانم جریان زنده شعر معاصر را به ادراک کلمات در آورم. پرونده مقاله