آخرین اخبار نشریه
 • معرفي نشريه
  تخصصی


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی
   طیبه  صابری امین  شایسته دوست
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   یکی از مشخصه‌های سبکی نویسندگان، به کار بردن واژه¬های خاص است که علاوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده، پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته با نویسنده نامعلوم را ممکن می‌¬کند. چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان، دوره زمانی تولد، حیات و مرگ دارند. کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخ چکیده کامل
   یکی از مشخصه‌های سبکی نویسندگان، به کار بردن واژه¬های خاص است که علاوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده، پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته با نویسنده نامعلوم را ممکن می‌¬کند. چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان، دوره زمانی تولد، حیات و مرگ دارند. کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخستین کتاب‌های زبان فارسی است که به دست ما رسیده و به دلیل اینکه به زبانی تازه تحول یافته از فارسی میانه نوشته شده، تعداد زیادی از واژگان قدیمی فارسی را در خود دارد. در این مقاله سعی شده است تعدادی فعل مرکب از کتاب تاریخ بلعمی انتخاب شود که امروزه فراموش شده یا به معنای دیگری به کار می‌¬روند و با بررسی ریشه شناسانه آن‌ها، سیر زندگی این کلمات تا آنجا که ممکن است پیدا شود و معلوم شود که آیا کاربرد این کلمات در این کتاب ویژگی سبکی نویسنده بوده یا خیر. نتیجه این تحقیق نشان می¬دهد بعضی از این افعال مرکب در هیچ یک از منابع فارسی میانه و دری دیده نشده و به نظر می¬رسد از ویژگی¬های سبکی نویسنده باشد. واژه¬هایی نیز توسط نویسنده تغییر داده شده¬اند و دیگر کلمات از گذشته تا قرون متمادی کاربرد داشته¬ و سپس از چرخه حیات بیرون رفته¬اند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی واژگانی گویشوران روستای خسروشیرین
   رها زارعی فرد راضیه  ملایی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده است. گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با ایجاد تغییراتی ساده تر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به چکیده کامل
   گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده است. گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با ایجاد تغییراتی ساده تر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به کار گرفته شده در محاورات روزمره ی دو گروه سنی در روستای خسروشیرین مقایسه شود و میزان تغییرات ایجاد شده مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد. بدین منظور دو گروه سنی از دو نسل زیر20 سال و بالای 40سال در روستای خسروشیرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. هر گروه شامل 50 نفر از گویشوران این روستا بودند. به هرکدام از این افراد نیم ساعت فرصت داده شد که در مورد یک موضوع صحبت کنند سپس از میان سخنان هر کدام 50 پاره گفت مورد مطالعه قرار گرفت. این پاره گفت ها سپس به لحاظ نوع واژگان بکار رفته مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و مشخص گردید که نسل قدیم تر به کاربرد واژگان کهن علاقه بیشتری دارند. بیشتر این واژگان دارای اصالت زبانی است که خود این گویشوران از اصل و تبار این واژگان آگاهی ندارد و در این پندارند که این واژگان بی پایه و سخیف و بر ساختهای نسل های پیشین بومی هستند بنابرین نسل جدید نسبت به کاربرد این واژگان بی علاقه و گریزان هستند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی کاهش واکه ای در لهجه کیسکانی
   وحیده  ابوالحسنی زاده نفیسه  تقوی حکیمه  حمزه
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   کاهش واکه ای فرایندی است که در هجاهای بی تکیه قابل مشاهده می باشد. در این فرآیند واکه ای به واکه دیگر تغییر ماهیت می دهد که در نتیجه آن کاهش واکه ای مرکزگرا یا مرکرگریز حاصل می شود. این تحقیق برآن است که با اندازه گیری دیرش و سازه¬های F1 و F2 واکه های [ɑ, o, u] در چکیده کامل
   کاهش واکه ای فرایندی است که در هجاهای بی تکیه قابل مشاهده می باشد. در این فرآیند واکه ای به واکه دیگر تغییر ماهیت می دهد که در نتیجه آن کاهش واکه ای مرکزگرا یا مرکرگریز حاصل می شود. این تحقیق برآن است که با اندازه گیری دیرش و سازه¬های F1 و F2 واکه های [ɑ, o, u] در لهجۀ کیسکانی کاهش واکه ای را در این لهجه مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دیرش و سازه F1 واکه های [u,ɑ] در زبان فارسی معیار بیشتر از لهجۀ کیسکانی است در حالی که مقدار F1 واکه [o] از مقدار آن در فارسی معیار بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که مقدارF2 واکه های موردنظر این لهجه از زبان فارسی معیار بیشتر است. بنابراین با توجه به اینکه در لهجه کیسکانی واکه ها به اطراف تمایل داشتند کاهش واکه ای در این لهجه از نوع مرکزگریز است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی همتایی در کلمات ربط زبان فارسی
   سیده عاطفه  بقایی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   براساس رویکرد متعارف در صیغگان صرفی زبان¬ها باید، همۀ سلول¬های یک صیغگان با صورت¬های متمایز از یکدیگر پر شوند. همتایی در نتیجۀ یکسان بودن صورت دو یا تعداد بیشتری از سلول¬ها با یکدیگر به وجود می¬آید. علاوه¬بر این تعبیر، برخی از زبان¬شناسان طبق رویکردی نوین معتقدند زمانی¬ چکیده کامل
   براساس رویکرد متعارف در صیغگان صرفی زبان¬ها باید، همۀ سلول¬های یک صیغگان با صورت¬های متمایز از یکدیگر پر شوند. همتایی در نتیجۀ یکسان بودن صورت دو یا تعداد بیشتری از سلول¬ها با یکدیگر به وجود می¬آید. علاوه¬بر این تعبیر، برخی از زبان¬شناسان طبق رویکردی نوین معتقدند زمانی¬که یک صورت در دو نقش متمایز وجود داشته باشد، با همتایی روبروییم. در این مقاله به بررسی این¬گونه همتایی، یعنی مشابه بودن صورت و متمایز بودن نقش، در کلمات ربط زبان فارسی پرداختیم. انواع مختلف کلمات ربط زبان فارسی، مشتمل بر کلمات ربط اتصالی، انفصالی، علّی، قصدی، شرطی، زمانی و تقابلی هستند. پس از بررسی اغلب کلمات ربط زبان فارسی، به این نتیجه رسیدیم که بیشترین میزان همتایی در بین کلمات ربط تقابلی و زمانی با دیگر انواع کلمات ربط وجود دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی و تحلیل ساختمان نحوی جملات داستان «آفتاب لب‌بام» جلال ‌آل‌احمد
   علی عزیزی سید محتشم محمدی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   این پژوهش به بررسی ساختار نحوی جملات داستان «آفتاب لب بام» از مجموعه داستان‏های سه تار جلال آل احمد پرداخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‏ای صورت پذیرفته و تعاریف مفهومی این پژوهش بر مبنای دستور زبان انوری می‌باشد و نتایج نیز به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. چکیده کامل
   این پژوهش به بررسی ساختار نحوی جملات داستان «آفتاب لب بام» از مجموعه داستان‏های سه تار جلال آل احمد پرداخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‏ای صورت پذیرفته و تعاریف مفهومی این پژوهش بر مبنای دستور زبان انوری می‌باشد و نتایج نیز به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. آل‏‌احمد، در نگارش داستان‌های خود جمله‏بندی منحصر به فردی دارد. نوع جملاتی که ایشان انتخاب کرده است، هماهنگ با ژانر اجتماعی و رئال داستان است. سبک جمله‏بندی ایشان، نوعی نگارش و شیوه داستان نویسی است. جملات به صورت فشرده و گویا، کوتاه و رسا و بیشترمستقل است. هرچند که از جملات طولانی نیز استفاده شده است. جملات بیشتر زبان معیار و رسمی دارد ولی در دیالوگ‌ شخصیت‏ها محاوره‌ای می‌شود. از جملات کنایی وضرب‌المثل استفاده نشده است. جملات بیشتر دارای زمان گذشته بوده و جملات کوتاه دارای بسامد بیشتری نسبت به بقیه جملات است. به دلیل انتخاب جملات کوتاه، ضرب آهنگی تند را به شنونده القا می‏کند. بسامد جملات دستورمند از جملات نادستورمند بیشتر است. جملات این داستان دارای سبکی مقطع و گسسته‌اند و به صورت متوالی و مستقل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. همه جملات خبری در کنار یکدیگر حامل اندیشه و تفکر نویسنده داستان است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - قهرمان، منجی و پیر دانا در سه گانه‌ی اشوزدنگهه از آرمان آرین
   فرناز  ملکی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   رمان هایی که از درون‌مایه‌ی اساطیری و فانتزی برخوردارند، قابلیت نقد کهن الگویی را دارند. آرمان آرین از جمله نویسندگانی است که با بهره‌گیری از حوادث فرهنگی و تاریخی ایران زمین توانسته است رمان‌های برجسته ای برای نوجوانان پدید آورد. سه‌گانه‌ی اشوزدنگهه یکی از این رمانها ا چکیده کامل
   رمان هایی که از درون‌مایه‌ی اساطیری و فانتزی برخوردارند، قابلیت نقد کهن الگویی را دارند. آرمان آرین از جمله نویسندگانی است که با بهره‌گیری از حوادث فرهنگی و تاریخی ایران زمین توانسته است رمان‌های برجسته ای برای نوجوانان پدید آورد. سه‌گانه‌ی اشوزدنگهه یکی از این رمانها است که ما در این پژوهش بر آنیم تا آن را با محوریت اصلی ترین شخصیت رمان، اشوزدنگهه، بررسی کنیم. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - قهرمان، منجی و پیر دانا در سه گانه‌ی اشوزدنگهه از آرمان آرین
   فرناز  ملکی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   رمان هایی که از درون‌مایه‌ی اساطیری و فانتزی برخوردارند، قابلیت نقد کهن الگویی را دارند. آرمان آرین از جمله نویسندگانی است که با بهره‌گیری از حوادث فرهنگی و تاریخی ایران زمین توانسته است رمان‌های برجسته ای برای نوجوانان پدید آورد. سه‌گانه‌ی اشوزدنگهه یکی از این رمانها ا چکیده کامل
   رمان هایی که از درون‌مایه‌ی اساطیری و فانتزی برخوردارند، قابلیت نقد کهن الگویی را دارند. آرمان آرین از جمله نویسندگانی است که با بهره‌گیری از حوادث فرهنگی و تاریخی ایران زمین توانسته است رمان‌های برجسته ای برای نوجوانان پدید آورد. سه‌گانه‌ی اشوزدنگهه یکی از این رمانها است که ما در این پژوهش بر آنیم تا آن را با محوریت اصلی ترین شخصیت رمان، اشوزدنگهه، بررسی کنیم. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - کارکرد های ادبیات کودک افغانستان در ایران (مورد مطالعه: آثار نویسندگان افغانستانی ساکن در ایران)
   معصومه  موسویان
   شماره 6 , دوره 2 , تابستان 1400
   کشور ایران در همسایگی افغانستان، بیشترین مهاجر افغان را نسبت به دیگر کشور های جهان دارد. کودکان مهاجرافغان در ایران با مسائل مختلفی روبرو هستند. تعدادی شاعر و نویسنده افغان در ایران اقدام به تولید و نشر ادبیات کودک برای کودکان مهاجر هموطن خود در ایران کرده اند. پژوهش حا چکیده کامل
   کشور ایران در همسایگی افغانستان، بیشترین مهاجر افغان را نسبت به دیگر کشور های جهان دارد. کودکان مهاجرافغان در ایران با مسائل مختلفی روبرو هستند. تعدادی شاعر و نویسنده افغان در ایران اقدام به تولید و نشر ادبیات کودک برای کودکان مهاجر هموطن خود در ایران کرده اند. پژوهش حاضربه میزان تطابق نیازها و مسائل کودکان مهاجر افغان ساکن در ایران با ادبیات کودک تولید شده توسط نویسندگان و شاعران افغان ساکن ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف در وهله اول با استفاده از روش تحقیق کیفی، راهبرد پژوهشی مطالعه موردی جمعی و مصاحبه به عنوان تکنیک گردآوری اطلاعات، مهم‌ترین نیازهای کودکان مهاجر افغان شناسایی گردید. نمونه‌گیری به شیوه هدفمند بوده و چهارنفر از فعال‌ترین شاعران و نویسندگان افغان که دارای بیشترین متون منتشر شده در این زمینه بودند، مصاحبه شدند. در مرحله بعد به ادبیات تولید شده توسط نویسندگان که در حوزه کودک مشغول فعالیت بوده و هستند، مراجعه و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی موضوعات مهم و موردتوجه این آثارشناسایی گردید. نتایج نشان می‌دهد مضامین دینی و پرداختن به مفاهیم اخلاقی بیشترین موضوعاتی است که در این ادبیات (داستان ها و شعر ها) آمده اند. در حالی که آموزش، امنیت، بهداشت و وضعیت معیشت از مهمترین نیازهای کودکان مهاجر افغان در ایران است. مقایسه ادبیات تولید شده برای کودک مهاجر افغان با نیازهای شناسایی شده در مطالعه کیفی میدانی، بیانگر این نکته است که میان آثار تولید شده و نیازهای کودکان شکاف آشکاری وجود دارد. لذا فلسفه وجود تولید این ادبیات و کارکرد واقعی آن مورد تردید است و با هدف مورد نظر تولید کنند گان آن(شاعران و نویسندگان افغان) مغایرت وجود دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی و تحلیل ساختمان نحوی جملات داستان «آفتاب لب‌بام» جلال ‌آل‌احمد
   علی عزیزی سید محتشم محمدی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   این پژوهش به بررسی ساختار نحوی جملات داستان «آفتاب لب بام» از مجموعه داستان‏های سه تار جلال آل احمد پرداخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‏ای صورت پذیرفته و تعاریف مفهومی این پژوهش بر مبنای دستور زبان انوری می‌باشد و نتایج نیز به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. چکیده کامل
   این پژوهش به بررسی ساختار نحوی جملات داستان «آفتاب لب بام» از مجموعه داستان‏های سه تار جلال آل احمد پرداخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‏ای صورت پذیرفته و تعاریف مفهومی این پژوهش بر مبنای دستور زبان انوری می‌باشد و نتایج نیز به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. آل‏‌احمد، در نگارش داستان‌های خود جمله‏بندی منحصر به فردی دارد. نوع جملاتی که ایشان انتخاب کرده است، هماهنگ با ژانر اجتماعی و رئال داستان است. سبک جمله‏بندی ایشان، نوعی نگارش و شیوه داستان نویسی است. جملات به صورت فشرده و گویا، کوتاه و رسا و بیشترمستقل است. هرچند که از جملات طولانی نیز استفاده شده است. جملات بیشتر زبان معیار و رسمی دارد ولی در دیالوگ‌ شخصیت‏ها محاوره‌ای می‌شود. از جملات کنایی وضرب‌المثل استفاده نشده است. جملات بیشتر دارای زمان گذشته بوده و جملات کوتاه دارای بسامد بیشتری نسبت به بقیه جملات است. به دلیل انتخاب جملات کوتاه، ضرب آهنگی تند را به شنونده القا می‏کند. بسامد جملات دستورمند از جملات نادستورمند بیشتر است. جملات این داستان دارای سبکی مقطع و گسسته‌اند و به صورت متوالی و مستقل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. همه جملات خبری در کنار یکدیگر حامل اندیشه و تفکر نویسنده داستان است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی همتایی در کلمات ربط زبان فارسی
   سیده عاطفه  بقایی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   براساس رویکرد متعارف در صیغگان صرفی زبان¬ها باید، همۀ سلول¬های یک صیغگان با صورت¬های متمایز از یکدیگر پر شوند. همتایی در نتیجۀ یکسان بودن صورت دو یا تعداد بیشتری از سلول¬ها با یکدیگر به وجود می¬آید. علاوه¬بر این تعبیر، برخی از زبان¬شناسان طبق رویکردی نوین معتقدند زمانی¬ چکیده کامل
   براساس رویکرد متعارف در صیغگان صرفی زبان¬ها باید، همۀ سلول¬های یک صیغگان با صورت¬های متمایز از یکدیگر پر شوند. همتایی در نتیجۀ یکسان بودن صورت دو یا تعداد بیشتری از سلول¬ها با یکدیگر به وجود می¬آید. علاوه¬بر این تعبیر، برخی از زبان¬شناسان طبق رویکردی نوین معتقدند زمانی¬که یک صورت در دو نقش متمایز وجود داشته باشد، با همتایی روبروییم. در این مقاله به بررسی این¬گونه همتایی، یعنی مشابه بودن صورت و متمایز بودن نقش، در کلمات ربط زبان فارسی پرداختیم. انواع مختلف کلمات ربط زبان فارسی، مشتمل بر کلمات ربط اتصالی، انفصالی، علّی، قصدی، شرطی، زمانی و تقابلی هستند. پس از بررسی اغلب کلمات ربط زبان فارسی، به این نتیجه رسیدیم که بیشترین میزان همتایی در بین کلمات ربط تقابلی و زمانی با دیگر انواع کلمات ربط وجود دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی
   طیبه  صابری امین  شایسته دوست
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   یکی از مشخصه‌های سبکی نویسندگان، به کار بردن واژه¬های خاص است که علاوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده، پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته با نویسنده نامعلوم را ممکن می‌¬کند. چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان، دوره زمانی تولد، حیات و مرگ دارند. کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخ چکیده کامل
   یکی از مشخصه‌های سبکی نویسندگان، به کار بردن واژه¬های خاص است که علاوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده، پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته با نویسنده نامعلوم را ممکن می‌¬کند. چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان، دوره زمانی تولد، حیات و مرگ دارند. کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخستین کتاب‌های زبان فارسی است که به دست ما رسیده و به دلیل اینکه به زبانی تازه تحول یافته از فارسی میانه نوشته شده، تعداد زیادی از واژگان قدیمی فارسی را در خود دارد. در این مقاله سعی شده است تعدادی فعل مرکب از کتاب تاریخ بلعمی انتخاب شود که امروزه فراموش شده یا به معنای دیگری به کار می‌¬روند و با بررسی ریشه شناسانه آن‌ها، سیر زندگی این کلمات تا آنجا که ممکن است پیدا شود و معلوم شود که آیا کاربرد این کلمات در این کتاب ویژگی سبکی نویسنده بوده یا خیر. نتیجه این تحقیق نشان می¬دهد بعضی از این افعال مرکب در هیچ یک از منابع فارسی میانه و دری دیده نشده و به نظر می¬رسد از ویژگی¬های سبکی نویسنده باشد. واژه¬هایی نیز توسط نویسنده تغییر داده شده¬اند و دیگر کلمات از گذشته تا قرون متمادی کاربرد داشته¬ و سپس از چرخه حیات بیرون رفته¬اند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی واژگانی گویشوران روستای خسروشیرین
   رها زارعی فرد راضیه  ملایی
   شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
   گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده است. گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با ایجاد تغییراتی ساده تر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به چکیده کامل
   گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده است. گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با ایجاد تغییراتی ساده تر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به کار گرفته شده در محاورات روزمره ی دو گروه سنی در روستای خسروشیرین مقایسه شود و میزان تغییرات ایجاد شده مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد. بدین منظور دو گروه سنی از دو نسل زیر20 سال و بالای 40سال در روستای خسروشیرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. هر گروه شامل 50 نفر از گویشوران این روستا بودند. به هرکدام از این افراد نیم ساعت فرصت داده شد که در مورد یک موضوع صحبت کنند سپس از میان سخنان هر کدام 50 پاره گفت مورد مطالعه قرار گرفت. این پاره گفت ها سپس به لحاظ نوع واژگان بکار رفته مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و مشخص گردید که نسل قدیم تر به کاربرد واژگان کهن علاقه بیشتری دارند. بیشتر این واژگان دارای اصالت زبانی است که خود این گویشوران از اصل و تبار این واژگان آگاهی ندارد و در این پندارند که این واژگان بی پایه و سخیف و بر ساختهای نسل های پیشین بومی هستند بنابرین نسل جدید نسبت به کاربرد این واژگان بی علاقه و گریزان هستند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - جریان شناسی شعر معاصر- بهره نخست
   نوشین طالب زاده
   شماره 5 , دوره 2 , بهار 1400
   قرار معهود بر آن شده است که بنده در سلسله مقالاتی از جریان شناسی شعر معاصر سخن بگویم و زوایای دید مختلفی که بر پهنه شعر معاصر چشم انداز دارد را در این صفحات پدیدار سازم. در این شماره نخستین دورنمای کلی از شعر معاصر و اوضاع زمانه از دوره مشروطه پیش رویتان گسترده میشود تا چکیده کامل
   قرار معهود بر آن شده است که بنده در سلسله مقالاتی از جریان شناسی شعر معاصر سخن بگویم و زوایای دید مختلفی که بر پهنه شعر معاصر چشم انداز دارد را در این صفحات پدیدار سازم. در این شماره نخستین دورنمای کلی از شعر معاصر و اوضاع زمانه از دوره مشروطه پیش رویتان گسترده میشود تا جامعیت کلی شعر معاصر از دوره مشروطه به بعد در ذهنتان متبادر و مجسم گردد و از شمارگان بعد به تحلیل این کلیت با بیان جز به جز خشت بنای شعر معاصر پرداخته میشود. آغاز بی آغازی آن و پیشاهنگان نیما و تاثیر و تاثرات آن بر شعر پرده به پرده افکنده میشود تا شاید با حقیقت موهوم شعر معاصر که در هر گام رهاتر و بی تقید تر می‌شود و شاعرانی که خشت به خشت بر بنای نوین شعر طرح نو می افکنند اندکی فقط اندکی بتوان آشنا تر شد شاید یه این سان بتوانم جریان زنده شعر معاصر را به ادراک کلمات در آورم. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - واكاوى و نقد ساختار ادبيات مقاومت در داستان "في الاُسْبُوع سبعة أيام" اثر يوسف قعيّد
   هدایت الله  تقی زاده
   شماره 6 , دوره 2 , تابستان 1400
   يوسف قعيّد یکی از داستان نویسان بزرگ معاصرِ عرب است كه در زمينه ادب داستانى، آثار بسيارى از خود برجاى نهاده است. یکی از ره توشه های ادبی او، "في الأسْبُوع سبعة أيّام" نام دارد كه در آن جنگ و حوادث مربوط به آن را در مصـر در قالب داستان بيان مى كند. نگارنده در این پژوهش چکیده کامل
   يوسف قعيّد یکی از داستان نویسان بزرگ معاصرِ عرب است كه در زمينه ادب داستانى، آثار بسيارى از خود برجاى نهاده است. یکی از ره توشه های ادبی او، "في الأسْبُوع سبعة أيّام" نام دارد كه در آن جنگ و حوادث مربوط به آن را در مصـر در قالب داستان بيان مى كند. نگارنده در این پژوهش بر آن است که به نقد داستان بپردازد و در این میان، سبک و اسلوب نویسنده را مورد بررسی قرار دهد. سیر اين پژوهش، به گونه ای است که با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا با بیان مقدماتی درباره نویسنده و ترجمه اثر، به نقد و بررسی این داستان بر پایه ساختار پرداخته است. با بررسی مکان و زمان، شخصیت های داستان، همچنین نگرش به درونمایه هایی از جمله عشق و دلبستگی نويسنده به میهن و رخدادهای داستان، سبک و اسلوب این نویسنده در آفرینش این رمان به تصویر کشيده مى شود. يافته‌هاى پژوهش نشان مى‌دهد كه عشق و دلبستگی نويسنده بيش‌تر متوجّه میهن بوده و و رخدادهای راستین و واقعی داستان، سبک و اسلوب این نویسنده را در آفرینش این رمان به رخسارة تصویر می‌کشاند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی عشق به محبوب در شعر اندلس
   حدیثه  متولی مسعود باوان پوری
   شماره 5 , دوره 2 , بهار 1400
   ادبیات غنایی، یکی از گونه‌های ادبی است که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است و معادل قدیم آن کلمه غزل است. موضوع اصلی غزل، بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است و به دو نوع جسمانی (عاشقانه) و روحانی (عرفانی) تقسیم می‌شود. ادب چکیده کامل
   ادبیات غنایی، یکی از گونه‌های ادبی است که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است و معادل قدیم آن کلمه غزل است. موضوع اصلی غزل، بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است و به دو نوع جسمانی (عاشقانه) و روحانی (عرفانی) تقسیم می‌شود. ادبیات و زبان‌های مختلف سرشار از بیان این احساسات و عواطف در قالب شعر می‌باشد. ادبیات اندلس نیز به عنوان یکی از ادوار غنی شعر عربی شاهد بیان احساسات شاعران به محبوب شان است. این شاعران در شعر خویش توجه خاصی به محبوب و معشوق زمینی داشته و به توصیف زیبایی وی پرداخته‌اند. شاعران اندلسی به بیان سختی عشق، شکایت از محبوب، هجران محبوب و نیز درخواست مهر و عطوفت از وی اشاراتی داشته‌اند. مقاله حاضر برآن است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین عشق در شعر اندلس بپردازد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - شرح چکامه ابن حماد عبدی در مدح امام علی علیه‌السلام
   حسن مجیدی راضیه  رزم آرا
   شماره 6 , دوره 2 , تابستان 1400
   مسأله خلافت حضرت علی علیه¬السلام و طلوع ماجرای غدیر پس از غروب زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. در حجة‌الوداع بود که پیامبر به وسیله وحی الهی جایگاه استوار و ثابت خلافت را آشکار و به مقام حضرت علی علیه‌السلام تصریح و تأکید نمود و قرآن مجید بر تکمیل د چکیده کامل
   مسأله خلافت حضرت علی علیه¬السلام و طلوع ماجرای غدیر پس از غروب زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. در حجة‌الوداع بود که پیامبر به وسیله وحی الهی جایگاه استوار و ثابت خلافت را آشکار و به مقام حضرت علی علیه‌السلام تصریح و تأکید نمود و قرآن مجید بر تکمیل دین و اتمام نعمت در آن روز اذعان دارد. اما با این وجود، پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه عده‌ای خلافت را از وی غصب کرده و حق مسلم او را زیر پا گذاردند. بنابراین گروه عظیم مظاهر علم و دانش چون حکما، فضلا، علما، ادبا و شعرا و ... از هر کیش و قوم و زبانی به پا خاستند و در طول چهارده قرن متمادی در باب این قضیه مهم تاریخی آثاری آفریدند که از آن جمله ابن حماد عدوى عبدى بصرى از بزرگان شیعه و از دانشمندان و صدر‌نشينان بزم ادب و حافظان حديث سده چهارم هجری است که چون پدرش با زبان شعر در راه نشر فضایل خاندان نبوت و نصرت مذهب حق کوشید. این مقاله بر این است که از میان غدیریه‌های متعدد وی با روش تحلیلی و استناد به آیات و روایات وارده از حضرات معصومین علیهم¬السلام به شرح، تشکیل و ترجمه روان چکامه‌ای بپردازد که سی بیت دارد و با این مطلع: مَا لِابنِ حَمّادِ سِوَی مَن حُمِدَت آثارُهُ وَ‌أبهَجَت غُرّانُه ذاکَ عَلِیُ المُرتَضَی الطُّهرُ الَّذِی بِفَخرِهِ قَد فَخرَت عَدنَانُه آغاز و در موسوعه زینب الکبری بنت امیر‌المؤمنین اثر سید علی عاشور ذکر گردیده است. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  غلامرضا خوش اقبال
  شاپا: 2783-4905
  پست الکترونیک
  Baraazman@gmail.com
  نشانی
  شیراز ، خیابان قصرالدشت کوچه یک
  تلفن
  09307391500

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 2
  تعداد شماره ها 5
  مقالات چاپ شده 30
  تعداد نویسندگان 46
  تعداد مشاهده مقاله 7465
  تعداد دانلود مقاله 1426
  تعداد مقالات ارسال شده 30
  تعداد مقالات رد شده 0
  تعداد مقالات پذیرفته شده 30
  درصد پذیرش 100 %
  زمان پذیرش(روز) 30
  تعداد داوران 0
  آخرین به روزرسانی 1401/09/15